Announcements

Oznámení o rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

V souladu se zákonnou oznamovací povinností podle §529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zveřejňuje Rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie, které je obsaženo v notářském zápisu NZ 142/2020 ze dne 30. 1. 2020, sepsaném Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze.

Announcement of decision to convert certificated shares into dematerialized shares

In accordance with the statutory disclosure obligation pursuant to Section 529 (1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, publishes the Decision of the sole shareholder of the Company in the exercise of the powers of the General Meeting to convert the Company’s certificated shares into dematerialized shares in the notarial record NZ 142 / 2020 on 30th January 2020, written by Mgr. Lukáš Valigura, a notary established in Prague.